Osaamisen nelikenttä

Omaa osaamista on hyvä pohtia monesta näkökulmasta, sillä osaaminen koostuu paljon muustakin kuin työssä tai opinnoissa hankituista tiedoista ja taidoista. Monet erityisosaamiset on hankittu esimerkiksi harrastuksissa tai luottamustehtävissä. 

Osaamisen nelikentän tarkoituksena on ymmärtää omat taidot neljän eri osaamisalueen kautta: ammatilliset taidot, geneeriset taidot eli yleistaidot, työelämätaidot sekä digitaaliset taidot. Osaamisen nelikenttä auttaa sanallistamaan ja jäsentämään oman osaamisen kokonaisuudeksi.

Tehtävä

Pohdi taitojasi seuraavien osa-alueiden kautta:

 • Ammatilliset taidot
  • Ammatilliset taidot ovat koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntynyttä osaamista, joka liittyy omaan ammattiin tai työhön. Nämä taidot ovat alakohtaisia.
 • Geneeriset taidot
  • Geneerisillä taidoilla viitataan oppimisen ja osaamisen perustana oleviin taitoihin ja ominaisuuksiin.
  • Geneerisiä taitoja tarvitaan työssä, harrastuksissa ja arjessa.
  • Geneerisiä taitoja ovat esimerkiksi: kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus, vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatiotaidot, ongelmanratkaisutaidot, luovuus, oppimiskyky, kokonaisuuksien hallinta, monikulttuurisuustaidot, itseohjautuvuus, eettinen toiminta, tiedonhallinta ja analysointitaidot.
 • Työelämätaidot
  • Työelämätaidot ovat yleisiä, kaikilla aloilla tarvittavia osaamisia, jotka voivat olla luonteeltaan joko kovia tai pehmeitä tietoja ja taitoja.
  • Koviksi taidoiksi mielletään esimerkiksi opiskelemalla saavutettu osaaminen, vaikkapa tietotekninen osaaminen ja kielitaito.
  • Pehmeillä taidoilla tarkoitetaan persoonallisuuden piirteitä tai ominaisuuksia, jotka voivat tukea työssä menestymistä. Pehmeitä taitoja ovat esimerkiksi empatia, sopeutumiskyky, kommunikaatio ja kriittinen ajattelu.
 • Digitaidot 
  • Digitaidot tarkoittavat digitaalisia viestinnän, työnteon ja verkostoitumisen taitoja.
  • Digitaitoja ovat esimerkiksi erilaisten sovellusten ja ohjelmien käyttötaidot, sometaidot, etäkokoustaidot ja tietoturvataidot.